عدالت اجتماعی

ایستادگی ملت در مقابل توپ و تانک
قانون حکومت می‌کند نه شخص!