مبارزه با فساد

ملت جلوی فرار غارتگران را بگیرند
مصادره طبق موازین
مصادره با حکم شرع
شناسایی عوامل فساد به وسیله دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی