شجاعت

مردم عوض شده اند
نهضت مقدس اسلامی باعث تحول در بین مردم
تحول از خوف به شجاعت
مسجد، مرکز اعزام به میدان جنگ
ملت همیشه پشتیبان خدا بوده
شهادت طلبی در ملت
شجاعت پرسنل نیروی هوایی