امام خمینی و روحانیت

حفظ کشور در گروی دژ الهی روحانیت
شهید اشرفی مایه دلگرمی رزمندگان