امام خمینی درباره اختلاف قوا

پرهیز از اختلاف عناصر حکومتی در زمان جنگ