امام خمینی و ارتش

لزوم تحویل سپرده های شاه توسط بانک های خارجی
تحول در ارتش و لزوم حفظ آن