استقامت در نهضت

صبر و استقامت در برابر مصایب
تقویت روحیه مقاومت از وظایف علما
نهضت مقدس اسلامی باعث تحول در بین مردم
جمهوری اسلامی
اقتصاد ناسالم در مملکت
تحقق اسلام واقعی، موجب سعادت و رفاه اقشار
برنامه اسلام و دولت اسلامی، برادری و برابری
مملکت اسلامی به تمام معنا
پایداری همه مردم با شجاعت
دانشجویان ادامه دهنده نهضت و ادامه دهنده راه انبیا الهی
عدم خستگی ایران از جنگ
صدام زنگی مست آمریکا