حفظ نظام اسلامی

پیروزی ایمان بر شمشیر
ایستادگی نیروهای مردمی
وجوب دفع شر از سر مسلمانها
تن دادن به ظلم حرام است
دفاع از اسلام تا آخرین نفر
جنگ دفاعی تکلیف است
باقی ماندن بر عهد با اسلام
دفاع از حیثیت اسلام
جنگ تا برچیدن حزب عفلقی