مبارزه

روز قدس، روز مقابله با مستضعفین با مستکبرین
توصیه به زائران خانه خدا در کورد اسرائیل و آمریکا
پاسخ به تلگراف روحانیون اهل سنت