حقوق اقلیت ها در اسلام

رفتار عادلانه با ارامنه
اعطای حقوق اقلیت ها بر اساس قوانین