وابستگی اقتصادی

محتاج بودن دولت به خارج در هر موردی
فکری باید به حال این دولت و مملکت کرد
فروختن استقلال کشور در قبال دریافت وام
تعدیل ثروت، صلاح جامعه
صنعت ملی و مستقل که در اقتصاد مملکت ادغام شده باشد
ضبط ثروت های به ناحق تصرف شده
توسعه مونتاژ و وابسته کردن دولت به اجنبی
از بین رفتن اقتصاد و صنعت و کشاورزی در زمان شاه
عدم باز پس دادن املاک گرفته شده از گردن کلفت ها
منابع زیرزمینی تابع سیاست اقتصادی
خودکفایی در اقتصاد
شایسته ما نیست که پیوسته به غیر باشیم
اگر وابستگی اقتصادی داشته باشیم وابستگی های دیگر پیدا می کنیم
قوی بودن و وابسته نبودن دولت از لحاظ حیث اقتصادی
وابستگی اقتصاد و تسلیم همه جانبه ایران به آمریکا