صهیونیسم

دشمنی با اسرائیل
جلوگیری از نفوذ اسلام به سایر کشورها