قدرت دفاعی

تقویت قوای مسلح توسط دولت
قدرت دفاع قوای مسلح
دفاع از خود و نجات عراق
لزوم تقویت نیروی زمینی
دفاع از اسلام بر حسب حکم خدا
ادعای واهی صدام برای توجیه تجاوز
وجوب دفع شر از سر مسلمانها
جنگ دفاعی تکلیف است
تشدید فعالیتهای دفاعی
تادیب تجاوزگر
دفاع برای تحقق آرمانها
ادعای به خطر افتادن منطقه
بیرون راندن عراق تدافعی است
عدم تمایل ما به تصاحب عراق
ضرورت دفاع در برابر دشمن
صدام مخالف اسلام است
ممانعت از حیات متجاوز
مهلت ندادن به دشمن در جنگ