قدرت جمهوری اسلامی

قدرت دفاع قوای مسلح
محاسبات غلط دشمنان
تصور غلط از اوضاع ایران
آگاه کردن کشورهای منطقه
هشدار ناامنی خلیج فارس و متضرر شدن ابرقدرتها
اخطار به نظامیان امریکا و اروپا