تزکیه نفس

معلومات همراه با مهار نفسی و امانتداری
ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است