ترس از خودی

مزاحمت اشکالتراشان
خیانت به حکومت اسلام