قدس شریف

آزادی قدس از شر اسرائیل، تکلیف همه مسلمین