کشورهای اسلامی

آگاهی بخشی به ممالک اسلامی
دعوت برای محاکمه صدام
تجاوز عراق بدون علت
توقع از هیات بررسی کننده جنگ تحمیلی
تعیین متجاوز
وظیفه طوایف مسلمان در جنگ ایران و عراق
رمز پیروزی انقلاب، اسلام بود
اخطار به کشورهای منطقه
هشدار به کشورهای منطقه در مورد دشمنی آمریکا
هشدار به کشورهای منطقه
نصیحت به کشورهای اسلامی
هشدار به کشورهای اسلامی
ممانعت از حیات متجاوز