دانشگاه اسلامی

حفظ شعائر اسلامی در دانشگاه ها
پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام
تجهیز به علم و تقوا و شعور انقلابی - اسلامی
معلومات همراه با مهار نفسی و امانتداری
توصیه به خودیابی دانشجویان
توصیه به دانشجویان بر حفظ کتاب های شهید مطهری
دانشگاه در خدمت ملت
حضور دانشگاهی ها و دانشجویان در سنگر مساجد
تلاش در جهت تقویت ایمان
اصلاح کشور در گرو اصلاح مراکز تحصیل
شناسایی عوامل فساد به وسیله دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی
نقش وحدت دانش آموزان در سازندگی کشور
هوشیاری و جلوگیری از شکل گیری انحرافات
جلوگیری از انحراف در مراکز تعلیم و تربیت به وسیله دانشگاهیان