ائمه جمعه

وظیفه علما در حفظ وحدت مردم
مسجد، مرکز اعزام به میدان جنگ
مصادره با حکم شرع
رسالت روحانیون در حمایت جبهه ها
ایجاد اطمینان به پیروزی
شهید اشرفی مایه دلگرمی رزمندگان
نقش علما در بیداری مردم
تکلیف روحانیون در کمک به جبهه ها
علما و دعوت مردم به حضور در صحنه
خدمات روحانیت جبهه ها
نقش روحانیون برای حضور مردم در جبهه