ارتش شاهنشاهی

حملۀ لشکر گارد به نیروی هوائی
گریختن از جنگ
نداشتن محتوای نظامی
یاغی‌گری نظامیان رژیم سابق
ارتش وابسته، ظالم به ملت
وابستگی ارتش
بدنه ارتش به شاه وفادار نیستند
وفاداری سران ارتش به شاه
عدم صلاحیت سران ارتش
بیگانگان عامل حمایت نظامیان از شاه
آتش گشودن به روی ملت
در خدمت ظاغوت، در جهت نابودی مملکت
بی ارزش بودن زندگی بدون استقلال
ارتش طاغوت، سرکوبگر ملت
جدایی از ملت، دلیل تزلزل
خشونت ارتش با ملت
مقابله ارتش با ملت
ارتش در جنگ و دفاع از کشور
وابستگی اقتصاد و تسلیم همه جانبه ایران به آمریکا