ظلم

طرفداری از مظلوم
راه جلب نظر مردم برای پرداخت مالیات به دولت
مصادره با حکم شرع
مصادره بر خلاف موازین اسلام، ممنوع