ماه رمضان

ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است