اصلاح امور

ضرورت تحقق محتوای اسلام
لزوم تغییر محتوایی رژیم
تلاش جهت تحقق اسلام در جمهوری اسلامی
لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی
لزوم تحول توامان در نظام و افراد
شروع اصلاحات از روستاها
آلت دست واقع نشدن دانشجویان
تحول تدریجی از اصل به فرع
اصلاح کشور در گرو اصلاح مراکز تحصیل
تحول درونی دولت ایران و جان فشانی برای اسلام
نادانی اشکالتراشان