حکومت نبوی

بردن ذخایر دولت و گذاشتن آن در بانک ها
بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و جور