مبارزه با استکبار

مبارزه با اشراف برای منافع توده‌ها
قیام انبیا در مقابل سلاطین
پشتیبانی از فلسطین رشید
هم صدا و هم جهت شدن با جمهوری اسلامی ایران و دفع شر جنایتگران با یاری خداوند