آتش بس

لزوم تعیین متجاوز
تصرف خوزستان و مراکز نفتی آن
سستی در دفاع جایز نیست
دفاع تا تسلیم متجاوز
دفاع تا عدم فرصت به متجاوز
دفاع تا تنبیه متجاوز
جنگ دفاعی