اختلاف افکنی

با برنامه به دنبال تفرقه در دانشگاه‌ها و مدارس