حکومت الهی

پرستش، عامل تعیین کننده در جامعه
قیام به قسط