ایستادگی

مردم عوض شده اند
جمهوری اسلامی
مملکت اسلامی به تمام معنا
هشدار به حامیان صدام
ایستادگی مردم با نثار خون
ایستادگی نیروها در مقابل دشمن
تحول الهی در مردم موجب شکست قدرتهای شیطانی
مهلت ندادن به دشمن در جنگ
عدم خستگی ایران از جنگ