پیامبرشناسی

کوشش انبیا در مسیر هدایت انسانها
اصلاح جامعه توسط انبیا
بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و جور