فقه

ضرورت عمل به جهت وقف طبق نظر واقف
امکان طلاق زوجه از سوی حاکم در موارد عسر و حرج وی
تاکید بر حفظ حوزه ها بصورت سنتی