اختلاف

وحدت کلمه رمز پیروزی
ایجاد اختلاف توسط دشمن
عدم اختلاف ارتش و روحانیت
پیشگیری از تضعیف جنگ
پرهیز از اختلاف عناصر حکومتی در زمان جنگ