نصرت الهی

پشت کردن بر آمال و روی آوردن به خدا
ایمان و شهادت طلبی در جنگ
گمان غلط از وضعیت ایران
ایجاد اطمینان به پیروزی
محاسبات غلط دشمنان
معجزه آسا بودن پیروزی فتح المبین
فراموش نکردن نصرت حق