تروریسم

دشمنی با اسرائیل
اتهام تروریست بودن ایران
سیاستهای صدام برای ایجاد کودتا