پاسخگویی مسئولان

لزوم پاسخگویی زمامداران در حکومت اسلامی
برخورد با ظلم زمامداران
مسئولیت پاسخگویی به مردم در پیشگاه الهی
پاسخگویی به مردم در دنیا و آخرت
پاسخگویی روحانیت به توقعات مردم