جبهه

تقویت جبهه و قوای مسلح
مطلع کردن امام از وضع جبهه
حضور مسئولین در جبهه ها
منع سخنرانی سه قوه در تضعیف جبهه ها
تفاوت جنور طاغوت با جنود اسلام
شوق شهادت در رزمندگان
خدمات روحانیت جبهه ها
پرهیز از اختلاف عناصر حکومتی در زمان جنگ
رزم رزمندگان، امر عبادی
سنگر رزمندگان، مراکز عرفان
رای اعتماد به وزرا برای سهولت در جنگ