کارگران

اقتصاد کشور بسته به کار کارگرها و کشاورزها
ارزشِ کار