سازمان های بین المللی

سکوت در برابر جنایات عراق
محکومیت مظلومان توسط حقوق بشر