مشکلات

گرفتاری های دولت ما ثمره رژیم سابق است نه انقلاب
به جیب زدن منفعت ها و خرابه گذاشتن یک مملکت