صبر

صبر و استقامت در برابر مصایب
مشکلات را با صبر انقلابی تحمل نماییم
دعوت به مقاومت