ارتش و مردم

جدایی از ملت، دلیل تزلزل
کشتار مردم در ارتش رژیمهای فاسد
جدایی از مردم، عامل شکست ارتش
نداشتن پشتوانۀ مردمی، موجب ناتوانی در مقاومت
ملت باید قدردان قوای مسلحِ از جان گذشته باشند