خدمت به محرومین

اجرای عدالت اجتماعی
توجه اقتصادی به مستضعفین
عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
توصیه دولت به خدمت
رسیدگی دولت به مصیبت دیدگان
سنگر سازان بی سنگر