مردم

تحول عظیم روحی از حیث شناخت وعمل
مردم عوض شده اند