تضعیف جمهوری اسلامی

لزوم تحول در فرهنگ، دولت و مردم
منع سخنرانی سه قوه در تضعیف جبهه ها
هجوم به ایران به جرم اسلامی بودن
مقاومت مردم در کمبودها
قانومندی نظام پولی کشور
جلوگیری از گسترش اسلام