حکومت محرومین

ضبط ثروت های به ناحق تصرف شده
حکومت عدالت
عوض شدن اوضاع اقتصادی
اجرای عدالت اجتماعی
عدم باز پس دادن املاک گرفته شده از گردن کلفت ها
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
تحقق اسلام واقعی، موجب سعادت و رفاه اقشار
ایجاد فاصله بین فقیر و غنی نه منطقی است نه انصاف
توجه اقتصادی به مستضعفین