حجاج

توصیه به زائران خانه خدا در کورد اسرائیل و آمریکا
تبعیت از برنامه های انسانی اسلامی در مناسک
برائت از مشرکان