مقاومت در برابر فعالیت ضد انقلاب

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (مقایسه جمهوری اسلامی با رژیم پهلوی)
صبح ۱ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۲
تبلیغات ضد انقلاب داخلی,
مقاومت در برابر فعالیت ضد انقلاب

من یک کلمه راجع به بعدهایی که در سال گذشته تحقق یافت و آقایان از بعدهای مختلفش صحبت کرده‌اند، من هم مختصراً یک کلمه عرض کنم، و آن اینکه سال گذشته سال آزمایش قدرتها، آزمایش قلمها، آزمایش زبانها و آزمایش فعالیتهای ضد انقلاب بود؛ ضد انقلاب به معنای وسیع که از خارج و داخل؛ [در خارج‌] دولتهای ابرقدرت و وابستگان به آنها و در داخل، گروههای مختلف روی هم رفته آزمایش کرده‌اند و ما هم آزمایش کردیم، هم قدرتها را و هم تبلیغات خارجی و داخلی را. اگر چنانچه، جمهوری اسلامی ایران شبیه به جمهوری‌های دیگر یا رژیمهای دیگر بود، ما باید با این همه تبلیغات‌ دامنه‌دار همه گروههایی که در خارج و داخل هستند و توطئه‌های داخل و خارج، باید ما فاتحه جمهوری اسلامی را بخوانیم.