اجتناب از دادن بهانه و مستند به دست دشمنان

سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها (پاکسازی ادارات)
صبح ۱۴ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۲
تبلیغات ضد انقلاب داخلی,
اجتناب از دادن بهانه و مستند به دست دشمنان

خوب، ما یک همچو ابتلایی الآن در دنیا داریم که حرف دشمنهای ما که از اینجا بیرونشان راندند و آن قدر جنایات در این کشور کردند، مستند می‌شود؛ برای اینکه الآن هر روز، روزی صد نفر در ایران در زندان اوین اعدام می‌شوند- یکی از حرفهایش است- روزی صد نفر الآن دارد اعدام می‌شود! خوب، یک همچو گرفتاری ما داریم.
وقتی یک همچو گرفتاری داریم، ما باید خودمان توجه به مسائل بکنیم، هوشمند باشیم، یک وقت بهانه دست ندهیم که- خدای نخواسته- یک چیز کوچکی را ما عمل کنیم، این بهانه بشود دست آنها و به قول خودشان، مستند پیدا بکنند.