ضدیت تمام رسانه های گروهی با ایمان و اسلام

سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها (پاکسازی ادارات)
صبح ۱۴ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۲
تبلیغات ضد انقلاب داخلی,
ضدیت تمام رسانه های گروهی با ایمان و اسلام

الآن تمام رسانه‌های گروهی به ضد ایران، به ضد اسلام [هستند.] اصلًا اسلام را آنها مضر می‌دانند. با افراد ایرانی بد نیستند، با افرادی که می‌خواهند طرف اسلام باشند، می‌خواهند اسلام را پیاده کنند، با اینها بد هستند. آنها اسلام را مضر به حال خودشان می‌دانند.